Điện thoại


Hotline: 098 909 9810
Toll-Free: 0227 3841 688

Fax: 0227 3841 668

 

 

Địa chỉ

Lô A2, KCN Nguyễn Đức Cảnh,
Thành phố Thái Bình

 

LIÊN HỆ